Formålet med vejledningen er, at give eleverne en forestilling om egne fremtidige muligheder. Samt være tovholder på elevernes placering efter endt skoleophold. Eleverne på Vesterborg Efterskole har brug for ikke-officielle samtaler hvor de får snakket om muligheder og mål. Derfor er det en vigtig del af skolens vejledning at alle lærerne er opmærksomme på at vejledning ikke kun foregår hos skolevejlederen, men også i dagligdagen.

Mål og slutresultat
Eleven opnår:
  • Erkendelse af egne muligheder og begrænsninger.
  • Træffer valg i forhold til egen fremtid.
  • Får indsigt og forståelse for fremtidsmuligheder på jobmarkedet.
  • Ivervejer egen fremtid i et længere perspektiv.
  • Erkender uddannelse og job som bærende elementer i ”det gode liv”.
  • Mulighed for at ytre drømme og ønsker i forhold til eget liv.
  • Forståelse for krav i forbindelse med uddannelsesvalg.
  • Forståelse for indhold og arbejdsvaner i ønskede jobs.
Vejledningens udgangspunkt
Vejledningen på Vesterborg Efterskole forestås af skolens studievejleder. Dette i samarbejde med kontaktlærere samt UU – centre, myndigheder og familie.
Den enkelte elev tildeles minimum 2 x 30 min fordelt på efterår og forår. Der ud over vil der være mulighed for yderligere samtaler, i det omfang det findes nødvendigt.
Studievejleder står for tilmelding til brobygning, kontaktlæreren for besøg og evaluering.
Praktik, virksomheds- og skolebesøg udføres af studievejleder eller kontaktlærer.
Som udgangspunkt foregår velledningen i et samarbejde mellem kontaktlærer og studievejleder. Ansvaret for uddannelsesbøger / -planer, tilmelding til brobygning, tilmelding til uddannelser etc. ligger hos vejleder.
Uddannelsesplan og uddannelsesbog
Der udarbejdes uddannelsesbog for elever i 8. kl. og uddannelsesplan for elever i 9. kl. Uddannelsesplan / bog er udgangspunkt for samtaler med studievejleder, samtidig fungerer den som overlevering ved afgang fra skolen.